Jak vdechnout Společnosti 4.0 život?

Hlavním tahounem změn spojených s Průmyslem 4.0 v oblasti autoprůmyslu, stejně jako ve všech ostatních oborech, není vláda, ale byznys a jeho dobré nápady. Úkolem veřejné správy je invenci byznysu podporovat, šířit a postarat se o to, aby jí neudusila neopodstatněná regulace nebo neflexibilita právního řádu.  Při tom všem je samozřejmě ze strany státu třeba dbát na zajištění bezpečnosti a ochranu spotřebitele.

Každá inovace má vždy několik fází. Nejprve je třeba ji vymyslet, následně podpořit její rozvoj a poté připravit podmínky pro bezproblémové uvedení do praxe a umožnit její šíření. Role vlády je nejsilnější na konci. Ovšem snažíme se přispívat ve všech fázích procesu, a to zejména finanční podporou. Dokončujeme Národní inovační fond a připravujeme nové Tržiště pro start-upy, které bude propojovat investory, start-upy, firmy i státní sféru. Nezanedbatelným zdrojem investic do výzkumu jsou také evropské fondy.

Rád bych celý proces popsal na příkladu zavádění inteligentních dopravních systémů do našich měst v rámci konceptu Smart Cities. Ve městech vznikají výborné nápady a zároveň se města potýkají s problémy při jejich uvádění v život. Zřídili jsme proto pracovní skupinu pro Smart Cities, která má městům pomáhat v šíření a aplikaci chytrých řešení. Pro ještě větší popularizaci pořádáme soutěž o nejlepší nápady pro zlepšení života. Mobilita je natolik podstatným prvkem našich každodenních životů, že v této soutěži bude zastoupena hned dvěma kategoriemi z pěti. V neposlední řadě také chytrá města podporujeme řadou dotačních titulů jak z národních, tak evropských zdrojů. Šířit a využívat dobré nápady bychom ovšem neměli pouze na našem českém písečku. Zcela zásadní je mezinárodní spolupráce, v našem případě v hlavně rámci Evropské unie, kde pokračují práce například na rozvoji inteligentních dopravních systémů nebo na cestě k automatizovanému řízení vozidel.

Základním předpokladem, aby toto vše mohlo fungovat, je rychlé a dostupné připojení k internetu. Připojení k internetu by mělo patřit mezi univerzální služby, jako je například doručování pošty. Nemám tím na mysli pouze míru pokrytí, ale především garanci odpovídající rychlosti připojení. Druhým důležitým aspektem je cena mobilního internetu. Pokud budou mobilní data drahá, pokud budou lidé přemýšlet, jestli se mají připojit, bude nás takový stav výrazně brzdit v přijímání nových technologií. Proto vláda požaduje tak důrazně po mobilních operátorech, aby se v České republice chovali k zákazníkům alespoň tak slušně, jako v jiných evropských zemích. Dalším vládním cílem je dávat lidem k dispozici data, která existují, jednoduše a otevřeně. Spousta chytrých aplikací pro dopravu je postavených právě na obrovských objemech dat a jejich využití, a proto jednou z hlavních věcí, které vnímám jako prioritní, je právě otevírání dat.

Obecně je každá rozsáhlá technologická změna, každá úspěšná transformace v kterémkoliv sektoru vždy podmíněna celou řadou proměnných. Cílem vlády, a obecně celé veřejné správy, musí být snaha o jejich naplnění, a to jak prostřednictvím dialogu a spolupráce s podnikatelským sektorem, tak vytvářením dobrých podmínek pro technologické inovace. Změny, které stojí v následujících letech před námi, nejen v oblasti autoprůmyslu, ale v celé ekonomice i společnosti, budou mít konkrétní dopady na každého z nás a neměli bychom je v žádném případě podcenit. Nedávno ustavená platforma Aliance Společnost 4.0, jejíž činnost se v těchto týdnech pomalu rozbíhá, je konkrétním příkladem zájmu a snahy vlády o to, včas zachytit všechny nové výzvy, které čtvrtá průmyslová revoluce přináší.

Share